25/4/09

Tenir la ruta de carpeta al Finder

Per fer sortir la ruta de qualsevol carpeta o arxiu a la barra de títols del Finder cal executar el següent comandament.
#defaults write com.apple.finder _FXShowPosixPathInTitle -bool YES

Una vegada fet això reiniciem el Finder.
#killall Finder

Per desactivar-ho canvier el paràmetre YES per NO i reiniciar el Finder.
Exemple abans i després: