7/11/09

TIC i metodologies

Les TIC no són condició suficient per a la innovació a l'escola. Per tant centrem-nos en com es fan servir els ordinadors per millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge.
Aquí un vídeo que ho ilustra.